Tjänster

TJÄNSTER

ASBEST SANERING

ASL-sanering tar hand om hela processen, från asbestprotagning till utförd asbestsanering och kan även utföra miljöinventering om misstanke om förekomst av asbest finns för att därefter lämna offert med bedömning av omfattning samt kostnader för sanering, eventuell återställning samt andra bygginsatser.

 

För att säkerställa att ingen förekomst av asbest finns är det viktigt att det utförs en miljöinventering vid rivningsarbete eller ombyggnation, speciellt om byggnaden är uppförd under den tid då asbest användes. Asl-sanering utför då en miljöinventering samt provtagning för att bedöma eventuell förekomst av asbest i ett visst område, vid förekomst av asbest saneras området och säkerställer att inga asbestfibrer sprids till närliggande områden. Utförs inte asbestsanering kan fibrerna spridas till närliggande områden vilket kan bli väldigt kostsamt i framtiden.

 

Asbest är vanligt förekommande i byggmaterial som tillverkades mellan 1950 och 1980. Asbest totalförbjöds på 1980-talet men kan finnas kvar i olika miljöer då asbestfibrer finns kvar i luften under en väldigt lång tid. Asbest är svårupptäckt men misstänker man att det kan finnas i byggnaden så ska kontakt så snart som möjligt tas med Asl-sanering för åtgärd.

 

Asbest kan förekomma i:

 

• Rörisolering

• Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar

• Ventilationstrummor och ventilationsaggregat

• Asbestcementskivor på fasader och balkonger, väggar, soprum och bakom elskåp

• Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar

• Gasspisar, strålskydd på skåpsidor mot spisen

• Plastmattor och golvplattor

• Kakelfix och fog

• Golvbeläggningar

• Fönsterkit

• Mattlim

 

Asbest kan även förekomma i:

 

• Laboratorier, som brand- och ljudisolering

• Skolsalar och korridorer, besprutade för att dämpa ljud och förbättra akustiken

• Asbestcementskivor i infackningsväggar.

• Skydd mot brand och värmestrålning

• Ångkraftsstationer: pannor, turbiner, hetvattenrör

• Flygplatser: hangarer, brandskyddade detaljer.

• Byggnader för sjuk- och socialvård

• Klimat- och ventilationsanläggningar

• Värmeväxlare

• Akustikförbättring

• Lantbruksbyggnader

• Asbestcementmaterial i tak

• Byggnader för industri, transport, lagring

 

Våra medarbetare har en bred och lång kompetens, erfarenhet samt modern utrustning och hjälper dig gärna med att på ett effektivt och säkert sätt bli av med asbest och dess rester.

 

ASL-sanering är godkända av Arbetsmiljöverket och verkar utefter de direktiv Arbetsmiljöverket har tagit fram, exempelvis kvalitetssäkringsprogrammet SANKVAL-PRO. Vi har naturligtvis alla tillstånd för att sanera asbest samt frakta farligt avfall.

SELEKTIV RIVNING

Selektiv rivning ska alltid utföras innan rivningen av själva fastigheten påbörjas. För att få en miljömässigt riktig rivning som möjligt ska trä, metall, el-avfall, mattor, glas etc. separeras.

LIKSANERING

Liksanering är ett mycket känsligt uppdrag och det kan finnas flera anledningar till att liksanering behöver utföras. Ibland kan det dröja innan den avlidne upptäckts och ju längre det dröjer desto större behov av liksanering.

 

Psykiskt är liksanering den tyngsta uppgiften vi har. Vi är alltid ödmjuka inför uppgiften då det finns en tragisk händelse bakom. Våra medarbetare är noggrant utbildade inom den mentala process arbetet innebär, vikten av att visa hänsyn för efterlevande samt att lägga stor vikt vid kommunikationen om vårt arbete gentemot dessa.

 

Liksanering är inte en enkel process att hantera själv. Det uppkommer ofta illaluktande gaser efter att liket har avlägsnats vilket kan locka till sig ohyra. Vätskor lämnar kroppen och tränger sig in i omkringliggande möbler och lösöre vilket gör att allt material som har varit i kontakt med liket måste avlägsnas. När saneringen utförs är vår främsta uppgift att eliminera lukter och säkerställa att anhöriga kan beträda bostaden med minsta möjliga spår av vad som har hänt.

PCB SANERING

PCB (PolyChlorerad Bifenyl)är ett miljögift som kan hittas i t ex. fog- och golvmassor, då det tidigare användes i byggmaterial. PCB är ett cancerframkallande miljögift som skadar immunsystemet, mag- tarmkanalerna, A-vitaminupptaget samt vår förmåga att få barn. PCB användes mellan 1956 och 1973 och hittas bl a i fog- och golvmassor vid renovering eller nybyggnation av fastigheter, PCB kan även finnas i en del elektriska komponenter från samma tid.

 

Alla fastighetsägare är sedan den 1 mars 2007, skyldiga att inventera och PCB-sanera sina byggnader, speciellt byggnader där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts.

 

ASL-sanering har lång erfarenhet av PCB-inventering samt sanering och vet hur viktigt det är med rätt utrustning samt metodik, Ni kan känna er helt trygga med att det utförs på rätt sätt och med rätt resultat, d.v.s. en PCB-fri fastighet.

 

Asbestsanering och PCB-sanering står för större delen av vår verksamhet och det vi är mest angelägna om. Sprids asbestdamm bland människor så vållar det kroppen lidande under lång tid då ämnen aldrig helt lämnar kroppen. Saneringar utan tillstånd sker tyvärr alltför ofta och innebär ofta höga saneringsavgifter för beställaren samt att hanteringen av det farliga avfallet riskerar att misskötas, detta i sin tur innebär fara för andra människor.

 

Vänd dig istället till oss! Vi genomför konsultationer, provtagningar, inventering och sanering. För att vara bäst säkerställer vi att våra medarbetare har spetskompetenser, specialutbildningar samt proffsutrustning. Våra medarbetare har högsta utbildningen, nivå A, vilket gör dem högst kompetenta inom alla typer av asbestsanering.

 

INVENTERING AV PCB

 

PCB-inventering är svårt, det kräver noggrannhet, dokumentation och lång erfarenhet. En bra utförd inventering ska leda till att resultatet är absolut tillförlitligt och lägger en bra grund för saneringsarbetet som senare utförs.

 

METODIK INVENTERING

 

Inventering av alla platser där PCB vanligen hittas: fog- och golvmassor, isolerglas, kondensatorer, mark mm. Prover som tas vid detta tillfälle dokumenteras med olika typer av bilder och vid förekomst av PCB upprättas en åtgärdsplan tillsammans med beställaren. All kontakt med kommunens miljökontor sköts av oss och all dokumentation redovisas för beställare i det format som föredras. Efter noggranna beräkningar lämnas en offert om eventuell sanering till uppdragsgivaren.

 

SANERING AV PCB

 

Asl-sanering tar ett helhetsansvar vid sanering och sköter planering, sanering, mellanlagring, destruktion av PCB-material samt all kontakt med kommunens miljökontor. Arbetet med saneringen sker naturligtvis helt enligt gällande riktlinjer.

SOCIAL SANERING

Social sanering kräver diskretion då det är en känslig sak. Saneringen utförs ofta i boendemiljöer. Allt som oftast innebär uppdraget sanering av hårt nedsmutsade miljöer där ordinarie städpersonal inte räcker till.

 

Målet med uppdraget är oftast att återställa miljön till bruksskick och det kan innebära lite olika saker, exempelvis rivning, omtapetsering, golvslipning etc.. Vi kan även hjälpa till med bortforsling av möbler eller annan utrustning. I utrymmen där det luktar illa använder vi oss av ozongeneratorer som för att på ett skonsamt och effektivt sätt sanera platsen, genom att oxidera organiska ämnen och rök samt effektivt oxidera bort främmande luktämnen samt bakterier och virus.

 

Våra sanerare har mycket god kunskap om, och tillgång, till rätt kemikalier samt utrustning för att utföra en social sanering på ett så säkert sätt som möjligt.

 

Tänk på att anmäla till försäkringsbolaget innan sanering påbörjas.

Copyright © 2017 ASL AB. All rights reserved